Juzmatch

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

     บริษัท จัซแมทช์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการซื้อ การขาย และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยได้ให้บริการในรูปแบบของเว็บไซต์ รวมถึงบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านในฐานะผู้ใช้บริการ ไม่ว่าท่านจะเป็น ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือนักลงทุน (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” หรือ “ท่าน”) บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) ฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านได้ทราบถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังบุคคลอื่น ๆ ใดที่เกี่ยวข้อง

1. ข้อมูลอะไรบ้างที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้

1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

1) ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน วันเดือนปีเกิด ภาพถ่าย เพศ สัญชาติ
2) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ได้แก่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่
3) ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการใช้งานระบบ ได้แก่ ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) หรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์เพื่อใช้ในการสร้างบัญชีผู้ใช้
4) ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ เลขบัญชีธนาคาร ฐานเงินเดือน รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 5) ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) สำเนาโฉนดที่ดิน ข้อมูลคู่สมรส ข้อมูลของบิดาและมารดา

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นสาธารณะ เช่น รายการทรัพย์ รายละเอียดทรัพย์ เป็นต้น ที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทฯ (ถ้ามี)

     เมื่อมีความจำเป็น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา หมู่โลหิต ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือมีความจำเป็นตามที่กฎหมายที่อนุญาตให้ดำเนินการได้

     ท่านสามารถลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบโดยการลงชื่อเข้าใช้ผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น “Google” “Facebook” หรือ “Line” โดยแพลตฟอร์มเหล่านี้มีการรับรองความถูกต้องในตัวตนของท่าน และให้ตัวเลือกแก่ท่านในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างให้แก่บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงชื่อ และอีเมลของท่าน ดังนั้น หากท่านได้ทำการอนุญาตให้แพลตฟอร์มของบุคคลที่สามเหล่านี้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทฯ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่านผ่านกลไกดังกล่าว

1.2. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

   ในกรณีที่ท่านเข้าใช้บริการ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น เวลาเข้าใช้ (Access Time) หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) หรือหมายเลขประจำเครื่องอื่น ๆ (Unique Identifier) เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) หมายเลขเฉพาะที่ใช้อ้างถึงอุปกรณ์ที่ต่อกับเครือข่าย (Mac Address) ข้อมูลการใช้งานโดยรวม ประวัติการใช้งาน การตั้งค่า ข้อมูลภาษา ชื่ออุปกรณ์และรุ่น สถานที่และเขตเวลา ผู้ให้บริการเครือข่าย ข้อมูลระบบปฏิบัติการ และระยะเวลาที่ท่านอยู่ในระบบ เป็นต้น

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

บริษัทฯ จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางหลัก ได้แก่

1) ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้ผ่านการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2) การให้ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยตัวท่านเองเพื่อขอเข้ารับบริการจากบริษัทฯ ผ่านทางการกรอกแบบฟอร์มของบริษัทฯ หรือผ่านทางช่องทางการติดต่ออื่นใดของบริษัทฯ เช่น Line, Facebook หรือการติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์
3) การให้ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยตัวท่านเองเพื่อเข้ารับบริการจากบริษัทฯ ผ่านการเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ
4) การได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ที่สนใจเข้ารับบริการจากการแนะนำของตัวแทนฝ่ายขายหรือบุคคลที่สามอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

3. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

ในกรณีที่ท่านอยู่ในฐานะ “ผู้ซื้อ”

1)เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อพิจารณาดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา ซึ่งครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
• ยืนยันตัวตนของท่านในการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้
• เพื่อการเข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
• เพื่อค้นหาอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านสนใจ
• เพื่อคำนวณราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านสามารถเช่าซื้อได้และจำนวนเงินที่ท่านต้องชำระต่อเดือน
• เพื่อนัดหมายเข้าชมอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
• เพื่อทำการจองอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านต้องการเช่าซื้อ
• เพื่อเข้าทำสัญญาจัดหาอสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขาย
หรือข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ รวมไปถึง เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของท่านก่อนการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ เช่น การจัดหาอสังหาริมทรัพย์ การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ • เพื่อรับชำระค่าจอง ค่าเช่าซื้อ หรือค่าอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ รวมไปถึง เพื่อจัดทำใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี บันทึกรายจ่าย ใบแจ้งหนี้
• เพื่อตอบสนองต่อคำขอของท่านเกี่ยวกับข้อมูลและการใช้บริการ รวมไปถึง การวางแผนเงินกู้
• เพื่อให้บริการช่วยเหลือ ติดต่อสอบถามข้อมูล ตอบรับคำร้องขอ หรือเพื่อการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการ
• เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งเตือน แจ้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทฯ
• เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามในการติดตาม หรือทวงถามให้ชำระหนี้ตามสัญญาเมื่อบริษัททวงถามไม่สำเร็จ
• เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามให้ดำเนินการทางด้านบัญชี รวมถึงการออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี

2) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการดำเนินธุรกิจ เช่น การนำส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานราชการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย การชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย การก่อตั้งหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือทางศาล เป็นต้น
3) ในบางกรณี บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุม
• ติดต่อท่านอันเนื่องมาจากการร้องเรียน หรือคำติชมในบริการของบริษัทฯ ที่ท่านต้องการให้แก้ไขปรับปรุง
• ติดตามการใช้บริการต่าง ๆ ของท่านเพื่อปรับปรุงบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ
• พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
และอำนวยความสะดวกในการใช้บริการผ่านระบบต่าง ๆ แก่ลูกค้าและผู้ใช้งาน • เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามในการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มการให้บริการแก่ท่าน
• เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่มีความจำเป็นต่อการสืบสวนสอบสวน ป้องกัน
หรือเป็นการกระทำตอบโต้ในกรณีที่สงสัยว่าผิดกฎหมายหรือมีเหตุทุจริต หรือเพื่อป้องกันความปลอดภัย สิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่น และ • เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

4) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
• เพื่อเก็บข้อมูลเชื้อชาติ ศาสนา และหมู่โลหิตที่ปรากฏบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนและเป็นเอกสารประกอบในการทำสัญญา
• เพื่อส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ นำเสนอรายการส่งเสริมการขายที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ในกรณีที่ท่านอยู่ในฐานะ “ผู้ขาย”
1) เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อพิจารณาดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา ซึ่งครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

• ยืนยันตัวตนของท่านในการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้
• เพื่อการเข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
• เพื่อลงประกาศอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการขาย
• เพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ รวมไปถึง เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของท่านก่อนการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ เช่น การจัดหาผู้ซื้อและนักลงทุน การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
• เพื่อรับชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ รวมไปถึง เพื่อจัดทำใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี บันทึกรายจ่าย ใบแจ้งหนี้
• เพื่อตอบสนองต่อคำขอของท่านเกี่ยวกับข้อมูลและการใช้บริการ
• เพื่อให้บริการช่วยเหลือ ติดต่อสอบถามข้อมูล ตอบรับคำร้องขอ หรือเพื่อการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการ
• เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งเตือน แจ้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทฯ
• เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามในการติดตาม หรือทวงถามให้ชำระหนี้ตามสัญญาเมื่อบริษัททวงถามไม่สำเร็จ
• เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามให้ดำเนินการทางด้านบัญชี รวมถึงการออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี

2) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการดำเนินธุรกิจ เช่น การนำส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานราชการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย การชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย การก่อตั้งหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือทางศาล เป็นต้น

3) ในบางกรณี บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุม

• ติดต่อท่านอันเนื่องมาจากการร้องเรียน หรือคำติชมในบริการของบริษัทฯ ที่ท่านต้องการให้แก้ไขปรับปรุง
• ติดตามการใช้บริการต่าง ๆ ของท่านเพื่อปรับปรุงบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ
• พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการใช้บริการผ่านระบบต่าง ๆ แก่ลูกค้าและผู้ใช้งาน
• เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามในการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มการให้บริการแก่ท่าน
• เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่มีความจำเป็นต่อการสืบสวนสอบสวน ป้องกัน หรือเป็นการกระทำตอบโต้ในกรณีที่สงสัยว่าผิดกฎหมายหรือมีเหตุทุจริต หรือเพื่อป้องกันความปลอดภัย สิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่น และ
• เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

4) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

• เพื่อเก็บข้อมูลเชื้อชาติ ศาสนา และหมู่โลหิตที่ปรากฏบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนและเป็นเอกสารประกอบในการทำสัญญา
• เพื่อส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ นำเสนอรายการส่งเสริมการขายที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ในกระณีที่ท่านอยู่ในฐานะ “นักลงทุน”

1) เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อพิจารณาดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา ซึ่งครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

• ยืนยันตัวตนของท่านในการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้
• เพื่อการเข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
• เพื่อค้นหาอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านสนใจ
• เพื่อคำนวณราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านสามารถลงทุนได้ จำนวนวงเงินกู้ประมาณการ และจำนวนผลตอบแทนจากการลงทุน
• เพื่อนัดหมายเข้าชมอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
• เพื่อทำการจองอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านต้องการลงทุน
• เพื่อเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทน สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ สัญญาสินเชื่อ หรือข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ รวมไปถึง เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของท่านก่อนการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ เช่น การจัดหาอสังหาริมทรัพย์ การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ การชำระสินเชื่อให้แก่ผู้ให้บริการสินเชื่อ
• เพื่อรับชำระค่าจอง ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือค่าอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ รวมไปถึง เพื่อจัดทำใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี บันทึกรายจ่าย ใบแจ้งหนี้
• เพื่อตอบสนองต่อคำขอของท่านเกี่ยวกับข้อมูลและการใช้บริการ รวมไปถึง การติดต่อผู้ให้บริการสินเชื่อ
• เพื่อให้บริการช่วยเหลือ ติดต่อสอบถามข้อมูล ตอบรับคำร้องขอ หรือเพื่อการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการ
• เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งเตือน แจ้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทฯ
• เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามในการติดตาม หรือทวงถามให้ชำระหนี้ตามสัญญาเมื่อบริษัททวงถามไม่สำเร็จ
• เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามให้ดำเนินการทางด้านบัญชี รวมถึงการออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี

2) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการดำเนินธุรกิจ เช่น การนำส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานราชการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย การชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย การก่อตั้งหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือทางศาล เป็นต้น

3) ในบางกรณี บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุม

• ติดต่อท่านอันเนื่องมาจากการร้องเรียน หรือคำติชมในบริการของบริษัทฯ ที่ท่านต้องการให้แก้ไขปรับปรุง
• ติดตามการใช้บริการต่าง ๆ ของท่านเพื่อปรับปรุงบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ
• พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการใช้บริการผ่านระบบต่าง ๆ แก่ลูกค้าและผู้ใช้งาน
• เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามในการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มการให้บริการแก่ท่าน
• เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่มีความจำเป็นต่อการสืบสวนสอบสวน ป้องกัน หรือเป็นการกระทำตอบโต้ในกรณีที่สงสัยว่าผิดกฎหมายหรือมีเหตุทุจริต หรือเพื่อป้องกันความปลอดภัย สิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่น และ
• เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

4) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

• เพื่อเก็บข้อมูลเชื้อชาติ ศาสนา และหมู่โลหิตที่ปรากฏบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนและเป็นเอกสารประกอบในการทำสัญญา
• เพื่อส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ นำเสนอรายการส่งเสริมการขายที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มิได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีอยู่กับบริษัทฯ ให้แก่คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอกเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาอสังหาริมทรัพย์ การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการระบบหรือซอฟต์แวร์ การประเมินความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Scoring) การทําความรู้จักลูกค้าเพื่อการยืนยันตัวตนและพิสูจน์ตัวตน การออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน การติดตามทวงถามชำระหนี้ การให้บริการสินเชื่อ และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านี้จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ รวมถึงส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง หรือการทุจริต โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านหรือต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5. ข้อมูลคุกกี้

  เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัทฯ อาจวางคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของท่านและใช้คุกกี้เหล่านั้นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ

  คุกกี้ คือ ข้อมูลชิ้นเล็ก ๆ ที่ส่งมาจากเว็บไซต์โดยจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ท่าน คุกกี้จะช่วยบันทึกกิจกรรมการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น ภาษาที่ต้องการ รายการโปรด การใช้งานทั่วไป และการตั้งค่าอื่น ๆ เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน และทำให้กิจกรรมการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น

  ท่านสามารถตั้งค่าของเบราว์เซอร์เพื่อปิดการใช้งานคุกกี้ได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เบราว์เซอร์ทำการยอมรับคุกกี้ใหม่โดยอัตโนมัติ แต่การปิดใช้งานดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพการใช้งานบนเว็บไซต์ หรืออาจทำให้เกิดความยากลำบากในการใช้งานเว็บไซต์

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ของเว็บไซต์ได้ที่ นโยบายคุกกี้

6. การเก็บรักษาระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย

  บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตลอดระยะเวลาที่ท่านใช้บริการ หรือเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยจะพิจารณาระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระยะเวลาตามสัญญา อายุความตามกฎหมาย รวมถึงความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

  บริษัทฯ กำหนดมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความเหมาะสม ครอบคลุมถึงความปลอดภัยในข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบของเอกสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว จะครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ โดยดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทฯ และครอบคลุมถึงการป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือกระทำการโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
  บริษัทฯ ได้จำกัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อป้องกันมิให้มีการโจมตีหรือมีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลบุคคลนั้นให้ดำเนินการอย่างเหมาะสมเป็นไปตามคำสั่ง

7. สิทธิของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามกฎหมายในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีสิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลของท่านในรูปแบบที่ได้จัดระเบียบไว้แล้ว และสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่นตามที่ท่านมีความประสงค์ (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะกำหนดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงอย่างเหมาะสม)

  ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่กฎหมายกำหนด มีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยวิธีการใด ๆ และสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ จะมีข้อจำกัดตามกฎหมายที่บริษัทฯ ไม่อาจดำเนินการตามคำร้องขอของท่านได้

  นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากท่านใช้สิทธิในการถอนความยินยอม บริษัทฯ อาจไม่สามารถอำนวยความสะดวก ติดต่อสื่อสาร หรือให้บริการบางส่วนแก่ท่านได้

  บริษัทฯ จะดำเนินการเต็มความสามารถในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของท่าน เพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากเห็นว่าข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่อาจไม่ถูกต้อง

  ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้นต้องเป็นไปตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านข้างต้นได้ตามข้อจำกัดการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

  ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านเห็นว่าบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

  เพื่อยื่นคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer DPO) หรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล ตามช่องทางติดต่อที่ระบุไว้นโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะทำการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธการใช้สิทธิของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธการใช้สิทธิไปพร้อมกัน

8. การตั้งค่ารับการแจ้งเตือน

  บริษัทฯ อาจส่งการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ของท่าน ท่านสามารถปิดการรับการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ไม่ว่าในเวลาใด โดยการตั้งค่าการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน

9. การเชื่อมโยงไปยังบุคคลภายนอก

  ในบางบริการของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอก โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ถูกเชื่อมโยงไปนั้น จะไม่ถูกควบคุมและกำกับโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ฉบับนี้ แต่จะถูกควบคุมและกำกับโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในความรับผิดใด ๆ ต่อผู้ใช้บริการหากเว็บไซด์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่ปฏิบัติหรือดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่ได้มีการประกาศไว้

10. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัทฯ จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ โดยจะไม่ลดทอนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเมื่อมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมนโยบายของบริษัทฯ โดยการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าวย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมแต่ละครั้ง

11. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

  หากท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น หรือมีคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ มีข้อเสนอแนะ หรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ในช่องทางดังต่อไปนี้