Juzmatch

Terms Conditions

เงื่อนไขการให้บริการ

                เงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท จัซแมทช์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Juzmatch (ต่อไปนี้เรียกว่าเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) ฝ่ายหนึ่ง กับ ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าท่านจะเป็น “ผู้ขาย” (Seller) “ผู้เช่าซื้อ” (Buyer) หรือ “นักลงทุน” (Investor) (รวมเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” หรือ “ท่าน”) อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มในการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการซื้อ การขายและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการ”)
                ผู้ใช้บริการอ่านและได้ทำความเข้าใจเงื่อนการให้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ”) นี้อย่างละเอียด รวมถึงข้อจำกัดและข้อยกเว้นซึ่งมีผลต่อการใช้บริการอันอาจมีลักษณะเป็นการกระทบสิทธิของผู้ใช้บริการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามตามช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งไว้
1.
ข้อกำหนดทั่วไป
1.1
เงื่อนไขการให้บริการนี้ ถือเป็นสัญญาตามกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
1.2
ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ เมื่อผู้ใช้บริการตกลงสมัครเข้าใช้บริการ ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบและรับรู้ถึงเนื้อหาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายใด ๆ ที่ผู้ให้บริการได้ประกาศ ตลอดจนเงื่อนไขการให้บริการที่อาจได้แก้ไขในอนาคต ซึ่งอาจแก้ไขเป็นครั้งคราวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ท่านจะไม่สามารถใช้บริการตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้
1.3
ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปหรือบรรลุนิติภาวะแล้วและไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งสามารถแสดงเจตนาและให้ความยินยอมตามกฎหมายได้ ในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการก่อนการแสดงเจตนาใดๆ เกี่ยวข้องกับการใช้บริการในแต่ละคราว
1.4
ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า การใช้บริการใด ๆ อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้
2.
การใช้บริการ
2.1
ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ให้บริการเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์แก่ ผู้ขาย ผู้เช่าซื้อ และนักลงทุน โดยผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใด ๆ และไม่ได้รับประกันในการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใด ๆ ในสินทรัพย์บนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ อีกทั้ง ผู้ให้บริการไม่มีสถานะเป็นนายหน้า ตัวแทน หรือคนกลางจากการให้บริการแพลตฟอร์มนี้ แพลตฟอร์มของผู้ให้บริการอาจช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้เกิดการเช่าซื้อ การซื้อ การขาย หรือการลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม การทำธุรกรรมใด ๆ บนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการไม่ได้ก่อให้เกิดสัญญาหรือคำมั่นในการเช่าซื้อ การซื้อ หรือการขายสินทรัพย์แก่ผู้ใช้บริการ การเช่าซื้อ การซื้อ การขาย หรือการลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ นั้นให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือสัญญาที่อาจทำขึ้นแยกต่างหากจากเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้
2.2
ผู้ใช้บริการต้องสมัครเพื่อใช้บริการ และกำหนดชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เพื่อให้สามารถเข้าใช้บริการได้ รวมถึงกำหนดชนิดของ User ของผู้ใช้บริการ ได้แก่ ผู้เช่าซื้อ ผู้ขาย และนักลงทุน โดยผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลเพื่อทำการสร้างบัญชี ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง อีเมล รหัสผ่าน (Password) หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือข้อมูลที่จำเป็นอื่นใด ตามที่นโยบายความเป็นส่วนตัวกำหนด โดยท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันเท่านั้น ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ [ลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัว]
2.3
ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบโดยการลงชื่อเข้าใช้ผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น Line, Google หรือ Facebook โดยแพลตฟอร์มเหล่านี้มีการรับรองความถูกต้องในตัวตนของท่าน และให้ตัวเลือกแก่ท่านในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างให้แก่ผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงชื่อ และอีเมลของท่าน ดังนั้น หากท่านได้อนุญาตให้แพลตฟอร์มของบุคคลที่สามเหล่านี้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการอาจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่านผ่านกลไกดังกล่าวสำหรับการสมัครบัญชีผู้ใช้
2.4
ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า การใช้บริการ จะต้องมีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น และจะไม่เปิดเผยหรือแบ่งปันชื่ออีเมลบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน (Password) ของตนให้แก่ผู้อื่น และผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่รักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ และผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมหรือรายการใด ๆ ผ่านบริการภายใต้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการเมื่อได้รับการยืนยันตัวตนที่ถูกต้องแล้ว
2.5
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อการเข้าใช้บริการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนการแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ในการใช้บริการหากมีการป้อนรหัสผ่านผิดติดต่อกันมากกว่าจำนวนครั้งที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ให้บริการจะระงับการใช้บริการโดยอัตโนมัติทันที ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการนี้ต่อไปได้ก็ต่อเมื่อแจ้งความจำนงให้ผู้ให้บริการดำเนินการตามวิธีอื่นใดที่ผู้ให้บริการกำหนดเพื่อขอออกรหัสผ่านใหม่
2.6
ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้
 • ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จแก่ผู้ให้บริการ หรือแก่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ รวมถึงการให้ข้อมูลเท็จในการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้
 • อัปโหลด โพสต์ ประมวลผล ทำซ้ำ แจกจ่าย และ/หรือส่งข้อมูลใด ๆ ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร เป็นการฉ้อโกง เป็นการก่อกวน และ/หรือไม่เหมาะสม
 • เข้าถึงเว็บไซต์ด้วยวิธีการอัตโนมัติใด ๆ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคนิค
 • คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข แปล แยกส่วน ถอดรหัส ทำเลียนแบบ และ/หรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ ของบริการ
 • คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข แสดง และ/หรือใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ให้บริการ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ นอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ
 • ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม
 • ตั้งค่าลิงค์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ด้วยวิธีการที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าการเชื่อมโยงนั้นจะแสดงผลบางส่วนหรือทั้งหมด
 • แจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากผู้ให้บริการ
2.7
ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสินทรัพย์ เช่น ราคา ค่าจอง หรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า ผู้ใช้บริการรับทราบว่าราคาหรือรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ตกลงกันตามสัญญาอาจกำหนดแตกต่างจากที่ได้ระบุไว้บนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ ซึ่งอาจเกิดได้จากการเจรจาตกลงระหว่างคู่สัญญาหรือนโยบายของผู้ให้บริการในขณะนั้น
3.
ข้อกำหนดทั่วไปของ “ผู้ขาย”
3.1
ผู้ขายรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ผู้ขายใช้บริการแพลตฟอร์มในการลงประกาศขายสินทรัพย์ผ่านทางแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ ผู้ขายตกลงให้ผู้ให้บริการดำเนินการลงประกาศข้อมูลสินทรัพย์ที่ผู้ขายได้ทำการส่งข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการ เพื่อประกาศขายสินทรัพย์ลงในแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ และตกลงให้ผู้ให้บริการเป็นผู้ทำการติดต่อกับผู้เช่าซื้อที่สนใจสินทรัพย์ในการทำนัดหมายเพื่อเข้าชมสินทรัพย์ที่ผู้ขายได้ดำเนินการประกาศขายผ่านแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3.2
ผู้ขายรับทราบและตกลงว่าในการลงประกาศขายสินทรัพย์ผ่านทางแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ ผู้ขายต้องดำเนินการส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ให้แก่ผู้ให้บริการในการลงประกาศ โดยจะต้องทำการระบุข้อมูลรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ต้องการประกาศขาย โดยผู้ขายต้องจัดเตรียมข้อมูลสินทรัพย์ที่ผู้ใช้บริการกำหนด อัปโหลดภาพถ่ายสินทรัพย์ คำอธิบายสินทรัพย์ รวมถึงรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์โดยละเอียด ซึ่งผู้ขายยืนยันและรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีภาพถ่ายของสินทรัพย์ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นภาพถ่ายที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการอนุญาต ปฏิเสธ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ข้อมูล ภาพถ่าย ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ได้
3.3
ในกรณีที่ผู้ขายทำการส่งข้อมูล หรืออัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ขาย หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์แก่ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะทำการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขาย ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือกระทำโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
4.
ข้อกำหนดทั่วไปของ “ผู้เช่าซื้อ”
4.1
ผู้เช่าซื้อรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อใช้บริการแพลตฟอร์มในการค้นหาสินทรัพย์ และเปรียบเทียบสินทรัพย์ผ่านทางแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ ผู้เช่าซื้อตกลงให้ผู้ให้บริการดำเนินการเป็นผู้ทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ติดต่อกับผู้ขายสินทรัพย์ในการทำนัดหมาย และการดำเนินการอื่นใดเพื่อเข้าชมสินทรัพย์ที่ผู้เช่าซื้อสนใจ
4.2
ผู้เช่าซื้อรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อใช้บริการแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการในการค้นหาสินทรัพย์ ผู้เช่าซื้อต้องทำการกรอกข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการค้นหาสินทรัพย์ เช่น ข้อมูลรายได้ของผู้เช่าซื้อ ข้อมูลรายจ่ายของผู้เช่าซื้อ ข้อมูลพิกัดสถานที่ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถค้นหาสินทรัพย์ที่ตรงกับความต้องการของผู้เช่าซื้อ และสามารถคำนวณกำลังซื้อของผู้เช่าซื้อได้จากการคำนวณของ Juzcalculator ในการดำเนินการจัดสรรสินทรัพย์ที่ตรงกับความต้องการและกำลังซื้อของผู้เช่าซื้อ
4.3
ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อต้องการจองสินทรัพย์ผ่านทางแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ ผู้เช่าซื้อต้องทำการชำระค่าจอง โดยวิธีการ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร(อินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง) หรือบัตรเครดิต และอัปโหลดหลักฐานการชำระค่าจองหรือเอกสารอื่นใดตามที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการชำระเงินและใบเสร็จการชำระค่าจองดังกล่าวบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้เช่าซื้อสามารถตรวจสอบได้
4.4
ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อทำการส่งข้อมูล หรืออัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าซื้อแก่ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะทำการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เช่าซื้อ ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจสินทรัพย์ ข้อมูลรายได้และรายจ่ายของผู้เช่าซื้อ ข้อมูลพิกัดสถานที่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยผู้ให้บริการจะจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือกระทำโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
5.
ข้อกำหนดทั่วไปของ “นักลงทุน”
5.1
นักลงทุนรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่นักลงทุนใช้บริการแพลตฟอร์มในการจองสินทรัพย์เพื่อลงทุน ผ่านทางแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ นักลงทุนสามารถใช้บริการแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการในการจองสินทรัพย์เพื่อทำการลงทุน โดยผู้ให้บริการจะทำการติดต่อนักลงทุนในการดำเนินการดังกล่าว
5.2
นักลงทุนรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่นักลงทุนใช้บริการแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการในการจองสินทรัพย์เพื่อลงทุน นักลงทุนต้องทำการกรอกข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจองสินทรัพย์ เช่น ข้อมูลรายได้ของนักลงทุน ข้อมูลรายจ่ายของนักลงทุน จำนวนเงินที่ต้องการลงทุน ประเภทการลงทุน ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการลงทุน ฯลฯ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถคำนวณต้นทุนของนักลงทุนจากการคำนวณของ Juzcalculator
5.3
ในกรณีที่นักลงทุนต้องการจองสินทรัพย์ผ่านทางแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ นักลงทุนต้องทำการชำระค่าจอง โดยวิธีการ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร(อินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง) หรือบัตรเครดิต และอัปโหลดหลักฐานการชำระค่าจองหรือเอกสารอื่นใดตามที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการชำระเงินและใบเสร็จการชำระค่าจองดังกล่าวบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ ซึ่งนักลงทุนสามารถตรวจสอบได้
5.4
ในกรณีที่นักลงทุนทำการส่งข้อมูล หรืออัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนแก่ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะทำการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคลของนักลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับการจองสินทรัพย์เพื่อลงทุน ข้อมูลรายได้และรายจ่ายของนักลงทุน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยผู้ให้บริการจะจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือกระทำโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
6.
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ
6.1
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการพื้นฐานของผู้ให้บริการได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ท่านต้องการใช้บริการแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น การชำระค่าจองสินทรัพย์ เงินดาวน์ ค่างวดเช่าซื้อ เป็นต้น ผู้ใช้บริการสามารถ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร(อินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง) หรือบัตรเครดิต(มีอัตราค่าธรรมเนียม 2.2%) โดยระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการชำระเงินและใบเสร็จดังกล่าวบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้
6.2
ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยการส่งอีเมล หรือ ประกาศบนเว็บไซต์หรือช่องทางการให้บริการ และ/หรืออาจแจ้งเตือนผ่านการเข้าใช้บริการของท่านเป็นครั้งคราว
6.3
ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายคืนค่าธรรมเนียม (ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน) ด้วยเหตุที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือหากผู้ใช้บริการได้ทำการใช้บริการจากบุคคลที่สามอื่นใด ซึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ให้บริการ
6.4
ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายคืนค่าจองสินทรัพย์ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้เช่าซื้อหรือนักลงทุนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ไม่ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตน หรือไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ ทำให้ไม่เกิดการเช่าซื้อ การซื้อ หรือการลงทุนในสินทรัพย์ตามการจองของผู้เช่าซื้อหรือผู้ลงทุน
7.
สิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาในบริการ
7.1
ผู้ให้บริการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใดแต่เพียงผู้เดียวในบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเทคโนโลยีและกระบวนการพื้นฐานทั้งหมดของบริการ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ รูปลักษณ์และความรู้สึก (look and feel) การออกแบบ ข้อความ วิดีโอ กราฟิก โลโก้ รูปภาพ ไอคอน บทความ เนื้อหาสาธารณะ ตลอดจนการจัดวางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของผู้ให้บริการ และอื่นๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า “เนื้อหา”) ที่ถือเป็นสิทธิของผู้ให้บริการหรือผู้อนุญาตแก่ผู้ให้บริการ ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ
7.2
ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่น ‍ๆ เช่น กฎหมายเรื่องเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิใด ๆ ในบริการของผู้ให้บริการ นอกเหนือจากสิทธิที่ได้กำหนดไว้ชัดแจ้งในเงื่อนไขการให้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้ คัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข แปล เผยแพร่ ถ่ายโอน ออกอากาศ ส่ง แจกจ่าย ดำเนินการ อัปโหลด แสดง อนุญาต ขาย หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของเนื้อหานั้น ในลักษณะที่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น (รวมถึงของผู้ให้บริการ) หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่จะเป็นกรณียกเว้นให้กระทำได้ตามกฎหมาย
7.3
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับและ/หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ถูกทำขึ้นหรือนำเข้ามาในบริการโดยผู้ใช้บริการ เช่น รูปภาพของสินทรัพย์ หากผู้ให้บริการ ได้ทราบหรือได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามอื่นใดว่าเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บริการดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้
 • เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บริการละเมิดสิทธิใด ๆ ของผู้ให้บริการ หรือบุคคลที่สาม
 • เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บริการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้
 • เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บริการมีไวรัส มัลแวร์ ม้าโทรจัน เวิร์ม ไทม์บอมบ์ หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ อันอาจมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ให้บริการ
 • เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บริการมีเนื้อหาผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร เป็นการฉ้อโกง เป็นการก่อกวน และ/หรือไม่เหมาะสม
7.4
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการระงับหรือลบเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บริการตามที่ผู้ให้บริการ เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ ไม่มีหน้าที่ต่อผู้ใช้บริการในการตรวจสอบหรือคัดกรองเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บริการแต่อย่างใด
7.5
หากผู้ใช้บริการพบว่าเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการอื่นใดละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขการให้บริการ หรือต้องการร้องขอให้ผู้ให้บริการลบเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการอาจแจ้งความประสงค์ต่อผู้ให้บริการ ผ่านช่องทาง อีเมล info@juzmatch.com
8.
คำรับรองของผู้ใช้บริการ
8.1
ผู้ใช้บริการรับรองว่า ตนเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีความสามารถตามกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมในการผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้จากผู้ใช้อำนาจปกครอง หากผู้ใช้บริการเป็นผู้เยาว์หรือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ใช้บริการเข้าใจดีว่าผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อผลใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการหรือการที่ผู้ใช้บริการอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้บริการ
8.2
ผู้ใช้บริการรับรองว่า จะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมายหรือนำไปประกอบธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงกระทำการซึ่งมีลักษณะฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือเป็นการกระทำผิดกฎหมายอื่นใด ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ให้บริการ หรือผู้ให้บริการถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดใด ๆ จากการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการของผู้ให้บริการ เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้บริการทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น
8.3
ผู้ใช้บริการรับรองว่า ข้อมูลที่ให้แก่ผู้ให้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ และข้อมูลอื่นใดที่ผู้ใช้บริการส่งมอบให้แก่ผู้ให้บริการเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง และสมบูรณ์ทุกประการ หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าผู้ใช้บริการปลอมแปลงข้อมูลเอกสารและ/หรือสวมรอยเป็นบุคคลใดไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ในการใช้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันทีและผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้บริการทุกประการ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะมีเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม
8.4
ผู้ใช้บริการรับรองว่า จะตกลงผูกพัน ปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้โดยเคร่งครัด ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า และผู้ใช้บริการตกลงให้เป็นหน้าที่ของตนแต่เพียงผู้เดียวในการรับทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
8.5
ผู้ใช้บริการรับรองว่า ตนได้อ่านและรับทราบถึงเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ (ซึ่งอาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความได้เป็นครั้งคราว) โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ [นโยบายความเป็นส่วนตัว]
9.
การยกเลิกการใช้บริการและการระงับการให้บริการ
9.1
วิธีการยกเลิกการใช้บริการ จะกำหนดไว้บนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการต้องแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองทาง อีเมล info@juzmatch.com
9.2
ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร หรือระงับการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้
 • ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอม หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการลงทะเบียนสมัครบัญชีผู้ใช้ รวมถึงการแจ้งข้อมูล หรือแสดงเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนตามที่ผู้ให้บริการร้องขอ จนกว่าผู้ให้บริการจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
 • ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย
 • ผู้ให้บริการมีเหตุสงสัยว่า ผู้ใช้บริการกระทำความผิด หรือพยายามกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีการกระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น
 • ผู้ใช้บริการกระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งภายใต้เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้
 • กรณีอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้
9.3
เมื่อผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตราบเท่าที่จำเป็น โดยจะพิจารณาตามระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรืออาจเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาของอายุความที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ
10.
ข้อจำกัดความรับผิด
10.1
ผู้ให้บริการจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่พึงพอใจ ดังนั้น หากการให้บริการใด ๆ ของผู้ให้บริการเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบแอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ผู้ใช้บริการตกลงไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้บริการ
10.2
ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับ
 • การเข้าใช้ ใช้งาน และ/หรือ การไม่สามารถใช้บริการแพลตฟอร์ม หรือบริการได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม
 • ความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ ท่านรับทราบว่าท่านจะตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาด้วยตนเอง
 • การเข้าใช้หรือใช้งานลักษณะใดๆ ในเว็บไซต์หรือเว็บเพจ หรือแพลตฟอร์มอื่นใดที่เชื่อมโยงไว้กับแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ แม้ว่าจะได้มีการแจ้งผู้ให้บริการ หรือคาดหมายไว้แล้วถึงความเป็นไปได้ในความเสียหายนั้น
10.3
ผู้ให้บริการไม่จำต้องรับผิดหรือรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ หรือถือว่าผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขการให้บริการนี้สำหรับการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ หรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งในเงื่อนไขการให้บริการนี้ เมื่อการไม่ปฏิบัติตามหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการนั้นเกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ จะได้ใช้ความพยายามในการบรรเทาเหตุสุดวิสัยที่ได้เกิดขึ้นตามสมควร

เหตุสุดวิสัยให้รวมไปถึง อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว เฮอริเคน การห้ามเรือเข้าออกท่า การขาดแคลน โรคระบาด การกักตัว สงคราม การกระทำการก่อสงคราม (ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่) การก่อการร้าย การจลาจล ความไม่สงบ ความชุลมุนวุ่นวาย การละเว้นหรือความล่าช้าโดยหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือการถูกรบกวน การขาดการเชื่อมต่อ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือการทำงานที่ผิดปกติของอินเตอร์เน็ต เครือข่ายสัญญาณดาวเทียม การคมนาคม ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ
10.4
ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหาย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเกิดขึ้นกับข้อมูลในโทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใด อันเป็นผลมาจากการใช้บริการ  
11.
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
11.1
ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า การใช้บริการ และการส่งข้อความหรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ในการใช้บริการ หมายความว่า ท่านรับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของผู้ให้บริการ และให้นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทั้งหมดที่ผู้ให้บริการรวบรวมได้จากการใช้บริการ อาจถูกใช้และถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัว เว้นแต่จะถูกจำกัดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ [นโยบายความเป็นส่วนตัว]
11.2
ผู้ให้บริการจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือกระทำโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
12.
การเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่สาม
12.1
บริการของผู้ให้บริการอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ("บริการของบุคคลที่สาม") ที่ผู้ให้บริการไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือใช้บริการของบุคคลที่สาม ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับไปซึ่งความเสี่ยงภัยใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าถึงดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสี่ยงภัยดังกล่าว ผู้ให้บริการจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ท่านเข้าถึงหรือใช้งาน
12.2
ผู้ให้บริการไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้องของเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติใดๆ ที่แสดงในเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ผู้ให้บริการไม่ได้มีหน้าที่ และไม่สามารถติดตาม ตรวจสอบ ยืนยัน หรือแก้ไขเนื้อหาของบริการของบุคคลที่สามได้ การที่ผู้ใช้บริการใช้บริการของผู้ให้บริการถือว่าผู้ใช้บริการได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งในการปลดเปลื้องผู้ให้บริการจากความรับผิดทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการของบุคคลที่สาม  
13.
การแยกส่วนกัน
หากข้อกำหนดหรือเนื้อหาใด ๆ ของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือเนื้อหาอื่น ๆ ของเงื่อนไขการให้บริการที่สมบูรณ์แยกจากส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ และให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไป
14.
กฎหมายที่ใช้บังคับ
เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้ใช้บังคับและอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้
15.
การแก้ไขข้อตกลง
ผู้ให้บริการมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ และรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า การที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดหรือเนื้อหา ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดหรือเนื้อหาที่ได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว
16.
การติดต่อและช่องทางการติดต่อ
หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท จัซแมทช์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ศูนย์การค้าฮาบิโตะมอลล์ ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 02-090-9644
อีเมล : info@juzmatch.com